Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Etik Nedir ? Etik olmayan davranışlar nelerdir ?

Etik Anlamı Nedir  ve Etik olmayan davranışlar nelerdir ?

Etik nedir ?

Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan’a kadar gider  Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır.
Ahlak ve Etik arasındaki  fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.       

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türemiştir. Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin dört ana dalından biridir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlâk felsefesi olarak da anılmıştır. Türkçe ahlâk bilimi olarak da anıldığı olmuştur. Ayrıca Türkçe’de etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılır.

Etik davranışlar nelerdir ?

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Etik Dışı Davranışlar Nelerdir ?

1-Ayrımcılık,
2.Kayırma,
3.Rüşvet,
4.Yıldırma-Korkutma,
5.İhmal,
6.Sömürü,
7.Bencillik,
8.Yolsuzluk,
9.İşkence,
10.Yaranma-Dalkavukluk,
11.Şiddet-Baskı-Saldırganlık,
12.İş İlişkilerine Politika Karıştırma

Category: Genel Kültür
Tag: