Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Metal, Ametal, Yarı Metal, Soygaz Nedir ve Özellikleri

Metal, Ametal, Yarı Metal, Soygaz Nedir ve Özellikleri nelerdir ?

Metal Nedir ?

Metal ,Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler.Metaller, kendi aralarında: soy metaller (altın, gümüş,platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, aliminyum gibi) şeklinde sınıflandırılabilir

Metallerin özellikleri

– Parlaktırlar
– Isı ve elektriği iyi iletirler
– Tel ve levha haline getirilebilirler
– Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar
– Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar
– Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar
– Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir
– Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar
– Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibi.

Ametal Nedir ?

Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flüor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir.

Ametallerin özellikleri;

– Görünümleri renkli ya da mattır
– Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç)
– Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar
– Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler
– Serbest halde molekül yapılıdırlar
– Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler
– Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir
– Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler
Hidrojen, oksijen, azot, kükürt, klor, brom, iyot, elmas, grafit vb Elementler ametaldir

Yarı metal nedir?

Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermeyen metallerdir Bunlar hem metal, hem de ametal özelliği gösterir Silisyum, bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metallerdir.

Yarı metallerin özellikleri:

Bazı özellikleri metallere bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po ve Bi yarı metaldir

* Tümü oda sıcaklığında katı haldedir
* Orta derecede iletkendirler
* Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir
* Kendi aralarında ve ametallerle yaptıkları bileşiklerde kovalent bağlıdırlar

Yarı metaller şunlardır: silisyum, arsenik, antimon, germanyum, tellür, polonyum

Soygaz nedir ?

Soygazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal elementler grubudur: standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır. Helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe), ve radyoaktif radon (Rn) doğal olarak bulunan altı soygazdır.

Soygazların özellikleri

1-  Doğada gaz halinde bulunurlar

2-  Kararlı yapıdadırlar

3-  Bileşik oluşturmazlar

4-  Tek atomludurlar

5-  Erime kaynama noktaları düşüktür

6-  Periyodik tabloda  8A grubunda yer alırlar

Category: Genel Kültür