Kısa Özet Bilgiler

www.ozetbilgiler.com

Şeyhi hayatı

Şeyhi kısaca hayatı eserleri ve şiiri

Şeyhi

15 yüzyıl Türk şairlerindendir Şeyhü’l-şuarâ unvanı ile anılan ve mahlası Şeyhî olan şâirin asıl adı Yûsuf Sinâneddîn’dir, devrin kültür merkezlerinden olan Kütahya’da 1376 yılında dünyaya gelmiştir Germiyanlı’dır Göz hastalıkları alanında ünlü bir tabib olması nedeniyle Hekim Sinan adıyla da ün kazanmıştır 1 Murat zamanında doğan Şeyhî, Yıldırım Bayezid, Süleyman Çelebi, Sultan Mehmet ve 2 Murat devirlerini idrâk etmiştir
Öğrenimine Kütahya’da başlayan Şeyhî, şâir Ahmedî ve diğer âlimlerden ders görmüştür Ayrıca, öğrenim için İran’a gitmiş, orada tasavvuf, hikmet, tıp ve diğer ilimleri öğrenmiş, özellikle tasavvuf ve edebiyatta derin bilgiler kazanmıştır
İran dönüşünde Ankara’da Hacı Bayrâm-ı Velî’ye intisabederek tarikata girmiş, Şeyhî mahlasını almıştır Çelebi Sultan Mehmet, Karaman Seferi sırasında (1415) Ankara’da rahatsızlandığı zaman Kütahya’dan tedavi etmesi için çağırılmış, başarı gösterdiği için de taltif edilerek kendisine Tokuzlu
Köyü tımar olarak verilmiş, sultanın özel doktorluğuna atanmıştır
Şeyhî, Tokuzlu Köyü’ne giderken tımarın eski sahipleri tarafından tecavüze uğramış, durumu «Har-nâme» mesnevisi ile padişah Çelebi Sultan Mehmed’e bildirmiştir
II Murat’ın hükümdar olmasından sonra, Germiyan hanedanı ve Osmanlı sultanları ile devamlı münasebette bulunmuş, hayatını hekimlik ve eczacılık yaparak kazanmıştır
Büyük bir mutasavvıf olan Şeyhî, gerek Dîvân’ında ve gerekse Hüsrev ü Şîrin’inde tasavvuf kurallarından bol bol yararlanmıştır Fakat kendisi şeyhlik yapmamıştır
Çirkin ve gözleri ağrılı olan şair zarif, şakacı ve nüktedan bir mizaca sahiptir Ayrıca alaycı bir yönü de vardır Olgun, sabırlı ve temkinli bir ruh taşır
1431’de Kütahya’da vefat etmiştir

Eserleri :

  • Divan
  • Hüsrev ü Şirin
  • Harnâme

Ayrıca edebi eserlerinin yanında tıpla ilgili eserlerden kaleme almıştır. Bunlar:

  • Kenz-ül Menafi
  • Habnâme
  • Neynâme’dir.

*************************

Şeyhi şiiri

Gazel

Yaralı bağrımı ger derd ile yaram kime ne
Yâre yâr olmak için câna kıyaram kime ne

Aşk yolunda cihân varlığı çün yokluktur
Varımı yoğumu ger verem ü varam kime ne

Eli ile özünü derde koyar derler imiş
Görür iken girerim oda yanaram kime ne

Zühd ü dîn fikri n’olur câdû gözünü göreli
Geceler mest ü seher deng ü humâram kime ne

Şair: Şeyhî

Category: Edebiyat
Tag: